Vad är yrkeshögskola?

På en yrkeshögskola utbildar du dig för ett speciellt yrkesområde och till en viss yrkesroll. Yrkeshögskoleutbildning passar dig som vet vad du vill arbeta med, och direkt vill ha arbete efter genomgången utbildning.

En yrkeshögskoleutbildning svarar mot ett verkligt behov på arbetsmarknaden. Detta innebär att innehåll och inriktning på utbildningarna varierar och att nya utbildningar startar och gamla läggs ner, allt eftersom behovet på arbetsmarknaden förändras.

Utbildningar inom yrkeshögskolan ska leda till arbete eller egenföretagande inom ett yrkesområde, och det är därför viktigt att utbildningarna har nära kontakt med arbetslivet.

Lärande i arbete

Yh-utbildningar varvar teori med praktik. Praktiken kallas för LIA (Lärande i Arbete) och är en viktig del av en yrkeshögskoleutbildning. LIA innebär att en del av utbildningen är förlagd till en arbetsplats där du får möjlighet att tillämpa de teoretiska kunskaperna i verkligheten. Dessutom får du kontakter i arbetslivet som mycket väl kan leda till jobb direkt. Minst 25 procent av en yrkeshögskoleutbildning består av LIA.

Du söker ofta LIA-plats själv men skolan ställer upp med coachning och tips på lämpliga företag. Det är i slutändan anordnarens ansvar att alla studerande erbjuds en LIA-plats.

Alla Yh-studerande är försäkrade via Kammarkollegiet under sin LIA.

Examen

Sveriges referensram för kvalifikationer

Sveriges referensram för kvalifikationer (SeQF) bygger på en gemensam europeisk referensram för kvalifikationer EQF – European Qualification Framework, vilken många europeiska länder är anslutna till.

Med SeQF synliggörs allt resultat av lärande oavsett hur det är förvärvat. På så sätt blir det lättare att jämföra kvalifikationer från studier och arbetsliv både nationellt och internationellt.

SeQF innefattar åtta nivåer som ska täcka in hela det offentliga utbildningssystemets examina från grundskolan till den högsta akademiska examen.

Yrkeshögskoleexamen finns på SeQF 5 och Kvalificerad yrkeshögskoleexamen på SeQF 6.

Europass

Ett led i EUs arbete för att öka rörligheten för europeisk arbetskraft är Europass, en kompetensportfölj som översätter meriter och kvalifikationer mellan olika EU-länder. Europasset hjälper arbetsgivare att förstå betyg från andra EU-länder vilket gör det lättare att söka jobb i Europa. Alla som tar examen från en yrkeshögskoleutbildning har rätt att få ett Europass-tillägg till sitt examensbevis.

Vem kan studera på en yrkeshögskola?

För att kunna studera på en yrkeshögskola krävs att du har grundläggande behörighet. Kraven för grundläggande behörighet är gemensamma för alla Yh-utbildningar.

 Grundläggande behörighet att antas till utbildningen har den som
1. har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
4. genom svensk eller utländsk utbildning eller praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 Den som har annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska ska ha de kunskaper i svenska som behövs.

För behörighet att antas till en utbildning får det utöver vad som anges i 1 och 2 §§ ställas krav på särskilda förkunskaper. Sådana krav ska vara nödvändiga för att den studerande ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. Kraven får avse kunskaper från en eller flera kurser i gymnasieskolans nationella program eller motsvarande kunskaper.

Behörig att antas till utbildningen är, trots vad som anges i 1-3 §§, även den som bedöms kunna tillgodogöra sig utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildningen förbereder för. Högst 20 procent av årsplatserna i en utbildning får avsättas för sådana sökande. Förordning (2014:1098).

Har jag rätt till studiemedel när jag studerar på en yrkeshögskola?

Ja, en yrkeshögskoleutbildning berättigar dig som studerande till studiemedel på samma sätt som högskole- eller universitetsstudier. Studiefinansieringen gäller under hela utbildningen, även under de perioder som är arbetsplatsförlagda, så kallad LIA.

Du ansöker själv om studiemedel hos Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Mer information kring studiemedel hittar du på http://www.csn.se/länk till annan webbplats

Länkar

Snabbfakta om Yrkeshögskoleutbildninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 augusti 2020