Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

2020 års landskapsvårdspris till Växjö 4H-klubb och Naturskyddsföreningen i Växjö

Växjö kommun gratulerar Växjö 4H klubb och Naturskyddsföreningen i Växjö som får 2020 års landskapsvårdspris. Det stod klart idag efter beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott.

- Det är viktigt att vi uppmärksammar människor som sköter och bevarar vårt kulturlandskap för framtiden och bidrar till den biologiska mångfalden. Biologiskt kulturarv och biologisk mångfald går hand i hand, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande.

Växjö 4h klubb får priset för sitt arbete med att sprida kunskap och djur och natur

Motiveringen lyder: Som kunskapsspridare verkar Växjö 4H-klubb för att barn och ungdomar ska lära sig om djur och natur. På sin gård i Hovshaga håller 4H-klubben ca 5,5 ha jordbrukslandskap öppet med betande hästar, får och getter samt småskalig odling, och bjuder in till ett engagerat lärande i tidig ålder. Kontakt med natur och djuren skapar kunskap och respekt vilket leder till ett ökat engagemang för miljön. Växjö kommun uppmuntrar Växjö 4H-klubb att fortsätta utveckla en välkomnande verksamhet med fokus på barn och ungas goda relation med naturen.

- Växjö 4 H klubb gör en betydelsefull insats genom att erbjuda barn och ungdomar aktiviteter i ett jordbrukslandskap där de får uppleva djur och natur på ett intresseväckande och lustfyllt sätt, säger Sofia Stynsberg (M), ordförande i tekniska nämnden.

Naturskyddsföreningen i Växjö får priset för skötsel av slåtterängen Tussudden

Motiveringen lyder; På en sluttning ner mot Lövsjön strax öster om Växjö ligger den 0,7 ha stora ängen Tussudden. Ängen förvaltas och sköts sedan 1988 av Naturskyddsföreningen i Växjö som med traditionella metoder och liens hjälp bidrar till att bevara en unik natur- och kulturmiljö. Tussudden är en av kommunens artrikaste slåtterängar och här kan du finna många ovanliga och rödlistade växter, insekter och svampar. Bland rariteterna kan nämnas slåttergubbe, svinrot, slåtterfibbla, sommarfibbla, scharlakansvaxskivling, slåttergubbemal och mindre bastardsvärmare. Växjö kommun vill uppmuntra Naturskyddsföreningen i Växjö att fortsätta med sitt viktiga arbete inom slåtter och ängsskötsel.

- Blommande ängsmarker har minskat markant de senaste decennierna, vilket bland annat påverkat många arter av pollinatörer negativt. Att sköta de återstående ängsmarkerna har alltså stor betydelse för att kunna bevara mångfalden av ängsväxter, vilda bin och fjärilar, säger kommunekolog Janne Kolehmainen

Priset är 10 000 kr och kommer att delas ut vid ett senare tillfälle.

Om Växjö kommuns landskapsvårdspris

Växjö kommuns landskapsvårdspris kan tilldelas person eller personer som genom berömvärda insatser hävdat det svenska kulturlandskapet. Insatserna ska karaktäriseras av bevarande eller återställande av kulturlandskapet, men kan också utgöras av förebyggande åtgärder inom landskapsvårdens område.

Landskapsvårdspriset kan också utdelas till person eller personer som genom skrift eller annan form av dokumentation kan anses att på ett förtjänstfullt sätt ha medverkat till att sprida kunskap om natur eller landskapsvård inom Växjö kommun. Landskapsvårdspriset kan även tilldelas juridisk person.

Senast uppdaterad: 2 februari 2021