Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Landskapsvårdspriset till stiftelsen Gustafs Bjursjö

Stiftelsen Gustafs Bjursjö i Berg tilldelas 2021 års landskapsvårdspris. Stiftelsen förvaltar 72 hektar odlingslandskap, skog och byggnader i Bjursjö och tilldelas priset för sitt arbete med att förvalta naturarvet och kulturlandskapet.

- Stiftelsens imponerande arbete bidrar till såväl att vårda kulturlandskapet som att värna kulturhistorien men skapar även ännu en naturskön plats för våra växjöbor och besökare att njuta av, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande.

Stiftelsen förvaltar fastigheten med syfte att tillämpa ett småskaligt skogsbruk, hålla ängs- och hagmarker öppna samt vårda kulturlandskapet och byggnaderna i Bjursjö. Förutom att många sällsynta arter som slåttergubbe, kattfot och hasselmus trivs i landskapet så erbjuds även en livsmiljö för ovanliga ängssvampar, pollinatörer och rödlistade fåglar. Fastigheten är också tillgänglig för forskning och undervisning.

- De välbevarade naturbetesmarkerna utgör viktiga livsmiljöer för många olika arter av kärlväxter, insekter och svampar som har försvunnit på många andra håll i Småland. Fortsatt hävd av Bjursjös marker är alltså av stor betydelse för den biologiska mångfalden samtidigt som det innebär ett öppet och vackert jordbrukslandskap, säger kommunekolog Janne Kolehmainen.

Det är kommunstyrelsens arbetsutskott som tar beslut om landskapsvårdspriset. Priset är 20 000 kronor och kommer att delas ut vid ett senare tillfälle.

- Genom Gustaf Bjursjös stiftelse vårdas den småländska naturen och där kan både forskning och undervisning bedrivas för framtiden, säger Sofia Stynsberg, ordförande i tekniska nämnden.

Mer information om Växjö kommuns landskapsvårdspris

Senast uppdaterad: 11 januari 2022