Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Naturvårdande åtgärder i värdefulla skogar

Växjö kommun har fått tre bidrag från Skogsstyrelsen för att göra naturvårdsprojekt under 2022 i tre större skogsområden i kommunen. Syftet med bidraget och projektet är att bevara och öka den biologiska mångfalden genom olika naturvårdsinsatser.

Bidraget kallas för Skogens miljövärden och projektet innebär att Växjö kommun under 2022 kommer att genomföra naturvårdsinsatser i tre större skogsområden; Sikabacken (11 hektar), Södra Teleborg (8 hektar) samt norra delen av Evedalsåsen (9 hektar).

- Växjö kommun äger och förvaltar olika typer av skogar med höga naturvärden och för att bevara och utveckla naturvärdena i vissa skogstyper kommer vi att göra olika åtgärder som till exempel naturvårdsröjning och gallring för att öka den biologiska mångfalden, säger Janne Kolehmainen, kommunekolog.

Insatserna består i huvudsak av att hugga bort inträngande gran och björk för att gynna ek och andra ädellövträd samt blommande buskar och träd. Gamla greniga träd gynnas på så sätt genom att de får mer solljus. Även yngre träd gynnas genom att frihugga runt omkring dem. En annan åtgärd är att skapa död ved vilket gynnar många arter av insekter.

- Förutom att vi genom dessa åtgärder bevarar och ökar den biologiska mångfalden så skapar vi även lättillgängliga områden för människor att röra sig i, säger Janne Kolehmainen.

eu-logga
Naturvårdande åtgärder i värdefulla skogar.

Naturvårdande åtgärder i värdefulla skogar.

Senast uppdaterad: 10 mars 2022