Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Upp till 150 miljoner kronor till fortsatt restaurering av Växjösjöarna

Inom kort tas beslut om en ny förvaltningsplan för de fyra Växjösjöarna, för perioden 2022–2032. Idag på Internationella våtmarksdagen presentades det förslag som Växjö kommun föreslås gå vidare med. Det innehåller omfattande reduktionsfiske och aluminiumbehandling och senare även en möjlig ny utsläppspunkt för Sundets avloppsreningsverk.

Pressträff Växjösjöarna med Malin Lauber, Andreas Olsson, Monica Skagne, Signe Noresson, Anna Tenje, Sofia Stynsberg, Cheryl Fur Jones och Per Sandberg

Malin Lauber (S) 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen, Andreas Olsson (C) 1:a vice ordförande i kommunstyrelsen, Monica Skagne kommunchef, Signe Noresson miljöingenjör, Anna Tenje (M) kommunstyrelsens ordförande, Sofia Stynsberg (M) tekniska nämndens ordförande, Cheryl Jones Fur (MP) 1:e vice ordförande tekniska nämnden och Per Sandberg förvaltningschef

- Människor ska naturligtvis kunna bada i de stadsnära sjöarna som finns på cykelavstånd från city och som blivit populära platser för Växjöborna att spendera fritiden på. Detta är en liten men viktig pusselbit för att Växjö ska fortsätta vara en fantastisk plats att leva på även framtiden, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande.

Växjösjöarna Trummen, Växjösjön, Södra Bergundasjön och Norra Bergundasjön, är belägna i centrala Växjö och har länge präglats av övergödningsproblematik i form av massblomning av blågröna alger, läckage av näring från bottnen, syrefria bottnar och i vissa fall fiskdöd. Två omgångar av omfattande restaureringsåtgärder (på 1970-talet och 2010-talet) har förbättrat deras näringsstatus markant. För att sjöarna inte ska återgå till ett övergött läge med tiden, krävs ytterligare sjörestaureringsinsatser.

- Vi har sedan tidigare beslutat om en strategisk riktning som handlar om att uppnå och bibehålla god ekologisk status i Växjösjöarna. Nu finns ett färdigt förslag och en tidslinje för nästa omgång åtgärder, vilket känns väldigt bra, säger Sofia Stynsberg (M), ordförande i tekniska nämnden.

Förslaget som presenterades idag, och som beräknas kosta 50-55 miljoner kronor, innehåller:

  • Reduktionsfiske i samtliga sjöar.
  • Fullföljande av aluminiumbehandling i Växjösjön och Södra Bergundasjön. I Norra Bergundasjön kommer aluminiumbehandlingen påbörjas, men den kommer inte vara helt klar när planen är slut.

Resultatet av dessa insatser kommer innebära att god status uppnås i Trummen, Växjösjön och Södra Bergundasjön. Norra Bergundasjön får kraftigt förbättrad näringsstatus och goda förutsättningar att uppnå god status på 2030-talet.

- Det blir en stor förbättring för alla fyra sjöarna. God status innebär ett välmående ekosystem, det vill säga att fiskarna mår bra, att vattnet är klart och att sjön är trevlig att bada i, säger Signe Noresson, sjömiljöansvarig i Växjö kommun.

Bergunda våtmark

För att genomföra en aluminiumbehandling i Norra Bergundasjön, behöver utsläppspunkten för Sundets avloppsreningsverk flyttas. Förslaget är att flytta den till tilltänkta Bergunda våtmark. Kostnaden för att anlägga våtmark vid Bergunda ligger utanför restaureringsplanen, och beräknas till 100 miljoner kronor. Den tilltänkta marken för Bergunda våtmark är sank och översvämningskänslig och tekniskt svår att bygga på. Våtmarken kan dessutom ta emot stora mängder dagvatten och förhindra översvämning av framtida Växjö som expanderar mot sydväst.

- Vi ser stora möjligheter med våtmarken. Den skulle bidra med flertalet andra positiva aspekter, så som ökad biologisk mångfald, minskat utsläpp av växthusgaser från marken, ökad rekreation och läkemedelsrening, säger Cheryl Jones Fur (MP), vice ordförande i tekniska nämnden.- Bergunda våtmark och en renare Norra Bergundasjön kommer även bidra till fler attraktiva tomter i området, avslutar Anna Tenje (M).

Förslaget ska nu upp i tekniska nämnden, för att sedan slutgiltigt beslutas om i kommunfullmäktige.

Växjö kommun kommer att ansöka om pengar hos Länsstyrelsen för stora delar av insatserna.

Senast uppdaterad: 10 mars 2022