Miljöfarlig verksamhet

Ta reda på om din verksamhet behöver ha tillstånd eller måste anmälas i förväg till kommunen. Byt ut farliga kemikalier, minska avfallsmängden, återvinn, välj lämplig plats för verksamheten. Det är några av de krav miljöbalken ställer för att undvika onödiga risker och utsläpp.

Många företag, till exempel tillverknings-, service- och handelsföretag, bedriver miljöfarlig verksamhet. De största verksamheterna behöver söka tillstånd hos länsstyrelsen och det är en ganska lång process.

Mindre verksamheter behöver inte söka tillstånd, men vissa av dem måste ändå anmälas till miljö- och byggnämnden. I miljöprövningsförordningen redovisas vilka verksamheter som ska söka tillstånd och vilka som behöver anmälas.

Anmälan av miljöfarlig verksamhet

Syftet med anmälningsplikt är att miljö- och byggnämnden ska få tillfälle att bedöma miljöeffekterna av verksamheten i förväg, till exempel om platsen för verksamheten är lämplig, hur omgivningen kommer att störas, och om de planerade försiktighetsåtgärderna är tillräckliga. Dessutom ska de som berörs, till exempel grannar, få tillfälle att tala om vad de tycker.

Miljöfarlig verksamhet, anmälan

Vem ska anmäla?

En anmälan ska göras om verksamheten har beteckningen C i miljöprövningsförordningen, eller om man ändrar en anmälningspliktig (C-verksamhet) eller tillståndspliktig verksamhet (B-verksamhet) så att det påverkar människor eller miljö på ett annorlunda sätt, t.ex. ändrade utsläpp, nya större maskiner, ökad mängd kemikalier eller buller. Sanering av föroreningar ska också anmälas. A-, B- och C-verksamheter.

Övertar du en miljöfarlig verksamhet som har tillstånd eller som har anmälts ska du så fort som möjligt upplysa miljö- och byggnämnden om det. Men det krävs ingen ny anmälan om verksamheten inte förändras.

Din anmälan ska skickas till miljö- och byggnämnden senast sex veckor innan verksamheten eller ändringen påbörjas. Enklare anmälningsärenden brukar handläggas på kortare tid och då får verksamheten påbörjas direkt efter att beslut är taget.

Avgift

Miljö- och byggnämnden tar ut en avgift för tillsyn och handläggning. Oftast sker detta genom en årlig tillsynsavgift. Beloppet bestäms av vilken typ av verksamhet som bedrivs samt dess omfattning. För mindre verksamheter tar miljö- och byggnämnden ut en timavgift på 1017 kronor/timme.

Senast uppdaterad: 25 januari 2023