Protokoll, föredragningslista och kallelse

Tid: den 22 juni, klockan 14.00 
Plats: Kommunhuset, A-salen, plan 5, Västra Esplanaden 18, Växjö

Förteckning över byggnadsnämndens ärenden 2020-06-22

 1. Val av justerare vid byggnadsnämnd
 2. Information och frågor vid byggnadsnämnd 
 3. Redovisning av delegationsbeslut
 4. Handlingar som för kännedom överlämnas till byggnadsnämnden
 5. Budgetuppföljning 2020
 6. Krishanteringsplan 2020
 7. Lista för planärenden under handläggning
 8. Beslutsattestanter för byggnadsnämndens verksamhet
 9. *VEDERSLÖVS-NÖBBELE 4:7, Vederslöv
  Strandskyddsdispens för nybyggnad av bostadshus och garage samt flytt av fritidshus
 10. *DÖNJANET 1:12, Kalvsvik
  Nybyggnad av fritidshus
 11. *GÅRDSBY-TOFTA 3:34, Gårdsby
  Nybyggnad av enbostadshus
 12. *BÄVERN 3, Norremark
  Väsentlig ändrad användning från kontor/verkstad till förenings-/samlingslokal, fasadändring och anläggande av parkeringsplatser
 13. *SEGERSTAD 4, Hovshaga
  Nybyggnad av skolpaviljong, tidsbegränsat bygglov till och med 2025-06-22
 14. *SNÅRET 2, Söder
  Tillbyggnad av bostadshus
 15. *TÅGET 6, Hovshaga
  Nybyggnad av flerbostadshus och cykelgarage, rivning av förråd samt anläggande av parkeringsplatser
  Före fastighetsbildning VÄXJÖ 6:2
 16. *(Borttagen uppgift enligt GDPR)
  Tillsynsanmälan om olovlig tillbyggnad av komplementbyggnad
 17. *(Borttagen uppgift enligt GDPR)
  Tillbyggnad av garage
 18. *EKEBY 1, Räppe
  Ändrad användning av lagerbyggnad till bostad, tillbyggnad samt tillbyggnad med garage
 19. *(Borttagen uppgift enligt GDPR)
  Tillsynsanmälan om olovlig ändrad användning av lokaler
 20. *(Borttagen uppgift enligt GDPR)
  Ändrad användning från lager till idrottsverksamhet, tidsbegränsat bygglov till och med 2024-11-25
 21. *EKNA 1:4, Tjureda
  Strandskyddsdispens för anordnande av camping
 22. *FJÄLLKLOCKAN 8, Högstorp
  Tillbyggnad av bostadshus med uterum  
 23. *ÖJABY 9:133, Öjaby
  Tillbyggnad av bostadshus

Handlingar till sammanträdet kan hämtas på stadsbyggnadskontoret, Västra Esplanaden 18 eller kontakta nämndens sekreterare.

Protokollen finns tillgängliga tidigast 5 arbetsdagar efter att sammanträdet har ägt rum. Originalen förvaras på stadsbyggnadskontoret.

Här publiceras det senaste årets protokoll. Vill du ta del av äldre protokoll, kontakta stadsbyggnadskontoret.

Allmänheten är även välkommen att vara med under sammanträdet så länge ärenden gällande myndighetsutövning inte behandlas.

Förteckning över byggnadsnämndens ärenden läggs ut 5 dagar innan sammanträdet.

* = Ärende som inte är öppet för allmänheten.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 juni 2020
Politik och demokrati