Protokoll, föredragningslista och kallelse, miljö- och hälsoskyddsnämnden

Tid: Tisdagen den 28 januari 2020 klockan 09:00
Plats: Kommunhuset B-salen, Västra Esplanden 18, plan 5, Växjö

Nämndens sammanträden är normalt öppna för allmänheten och inleds med allmänhetens frågestund i upp till högst 20 minuter. Ärenden som gäller myndighetsutövning är däremot inte offentliga och åhörare måste därför lämna sammanträdet när de ska behandlas.

Förteckning över miljö- och hälsoskyddsnämndens ärenden 2020-01-28

 1. Val av justerare
 2. Allmänhetens frågestund
 3. Rapportering av projekt för utvärdering av bostadstillsyn
 4. Information från förvaltning och presidiet
 5. Redovisning av delegatoinsbeslut
 6. Redovisning av inkomna handlingar för kännedom
 7. Beslut om intern kontrollplan 2020
 8. Yttrande över detaljplan för Växjö 10:35
 9. Yttrande över detaljplan för Rinkaby 3:1
 10. Yttrande över remiss om upphävande av tillstånd för Lantmännen Reppe AB
 11. Övriga frågor

Handlingar till sammanträden kan hämtas hos miljö- och hälsoskyddskontoret, Västra Esplanaden 18 i Växjö, eller skickas genom att kontakta nämndens sekreterare på telefon 0470-410 00.

Protokollen finns tillgängliga tidigast sju dagar efter att sammanträdet ägt rum. Originalen förvaras på miljö- och hälsoskyddskontoret.

Här publiceras det senaste två årens protokoll, med viss personinformation borttagen. Vill du ta del av fullständiga eller äldre protokoll kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 januari 2020
Politik och demokrati