Protokoll, föredragningslista och kallelse, miljö- och hälsoskyddsnämnden

Tid: Tisdagen den 24 september 2019 klockan 15:00
Plats: Kommunhuset A-salen, Västra Esplanden 18, plan 5, Växjö

Nämndens sammanträden är normalt öppna för allmänheten och inleds med allmänhetens frågestund i upp till högst 20 minuter. Ärenden som gäller myndighetsutövning är däremot inte offentliga och åhörare måste därför lämna sammanträdet när de ska behandlas.

Förteckning över miljö- och hälsoskyddsnämndens
ärenden 2019-09-24

  1. Val av justerare
  2. Allmänhetens frågestund
  3. Informationsärenden
  4. Redovisning av delegationsbeslut
  5. Inkomna handlingar
  6. Budgetuppföljning
  7. Delårsrapport
  8. Verksamhetsuppföljning
  9. Yttrande över medborgarförslag om enskilt avlopp
  10. Övriga frågor

Handlingar till sammanträden kan hämtas hos miljö- och hälsoskyddskontoret, Västra Esplanaden 18 i Växjö, eller skickas genom att kontakta nämndens sekreterare på telefon 0470-410 00.

Protokollen finns tillgängliga tidigast sju dagar efter att sammanträdet ägt rum. Originalen förvaras på miljö- och hälsoskyddskontoret.

Här publiceras det senaste två årens protokoll, med viss personinformation borttagen. Vill du ta del av fullständiga eller äldre protokoll kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 september 2019
Politik och demokrati