Protokoll, föredragningslista och kallelse - omsorgsnämnden

Tid: 2020-02-19, kl. 13.30
Plats: A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, Växjö

Förteckning över Omsorgsnämndens ärenden 2020-02-19


 1. Ajournering av sammanträdet för allmänhetens frågestund
 2. Information och utbildning till omsorgsnämnden 2020
  - Information från enskild utförare: Nytida
  - Utredningar och anmälningar enligt Lex Sarah under 2019, Lena Tibblin utredare
 3. Anmälan av delegationsbeslut till omsorgsnämnden 2019
 4. Meddelande till omsorgsnämnden 2020
 5. Omsorgsnämndens årsrapport för 2019, med patientsäkerhetsberättelse för nämnden samt patientsäkerhetsberättelser och patientsäkerhetsplaner för privata utförare
 6. Uppföljning av omsorgsnämndens internkontrollplan för 2019
 7. Samråd om Växjö kommuns nya översiktsplan
 8. Yttrande till kommunstyrelsen över remiss av rekommendation från Sveriges kommuner och Regioner att anta överenskommelse om samverkansregler för den offentligt finanisierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin från och med 2020
 9. Yttrande till kommunstyrelsen över remiss av förslag till gemensam avfallsplan för Lessebo, Markaryds, Tingsryds, Växjö och Älmhults kommuner
 10. Svar på hemställan från kommunstyrelsen att rapportera åtgärdsplan för att klara av kommunfullmäktige beslutad budget år 2020 för omsorgsnämnden.
 11. Översyn av verksamhetsområde omsorgs funktionsnedsättning samt inriktningsbeslut gällande verkställighet av insatser
 12. Skrivelse ifrån Carin Högstedt (V) am att få en plats i särskilt boende - eller inte
 13. Upphandling av drift av bostad med särskild service vid Källreda
 14. Revidering av omsorgsnämndens delegationsordning 2020
 15. Information från ledamöter
 16. Förvaltningschefen informerar
 17. Frågor ifrån ledamöter och ersättare
 18. Övrigt

Handlingar till sammanträdet kan hämtas på omsorgsförvaltningens kansli Västra Esplanaden 18 eller genom att kontakta förvaltningssekreteraren på telefon 0470-430 03

Protokollen finns tillgängliga tidigast nio dagar efter att sammanträdet ägt rum. Originalen förvaras på omsorgsförvaltningens kansli.

Vill du ta del av äldre protokoll kontakta nämndens sekreterare, telefon 0470-430 03.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 februari 2020
Politik och demokrati