Protokoll, föredragningslista och kallelse - omsorgsnämnden

Tid: 2019-06-05, kl. 13.30
Plats: A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, Växjö

Förteckning över Omsorgsnämndens ärenden 2019-06-05


 1. Ajournering av sammanträdet för allmänhetens frågestund
 2. Information och utbildning
  - Information ifrån Attendo, gällande företagets verksamhet inom äldreomsorg
  - Information ifrån kommunens revisorer
  - Information om kompetensutveckling för medarbetare inom omsorgsförvaltningen
  - Ekonomisk rapport ifrån omsorgschef för särskilda boenden
 3. Anmälan av delegationsbeslut till omsorgsnämnden
 4. Meddelanden till omsorgsnämnden
 5. Fördjupad prognos för omsorgsnämnden till och med april, 2019
 6. Yttrande över medborgarförslag om att införa pensionärenas hus
 7. Återrapportering av uppdrag att ta fram ny ersättningsmodell inom särskilt boende äldreomsorg
 8. Återrapportering av uppdrag att ta fram en kunskapsjour för sjuksköterskor
 9. Återrapportering av uppdrag kring inomhustemperaturer i kommunala boenden
 10. Återrapportering av uppdrag att utreda möjligheten att omvandla det särskilda boendet Bågen till ett trygghetsboende
 11. Statsbidrag för habiliteringsersättning inom daglig verksamhet 2019
 12. Svar på skrivelse ifrån föreningen För barn, unga och vuxna medför daglig verksamhet med utvecklingsstörning , angående lämplig storlek på kommunens habiliteringsersättning för daglig verksamhet
 13. Förlängning av avtal för "Kultur i daglig verksamhet"
 14. Revidering av omsorgsnämndens dokumenthanteringsplan
 15. Revidering av omsorgsnämndens delegationsordning
 16. Omsorgsnämndens sammanträdestider 2019 - Nytt datum för sammanträde i november
 17. Information från ledamöter
 18. Förvaltningschefen informerar
 19. Frågor ifrån ledamöter och ersättare
 20. Övrigt

Handlingar till sammanträdet kan hämtas på omsorgsförvaltningens kansli Västra Esplanaden 18 eller genom att kontakta förvaltningssekreteraren på telefon 0470-430 03

Protokollen finns tillgängliga tidigast nio dagar efter att sammanträdet ägt rum. Originalen förvaras på omsorgsförvaltningens kansli.

Vill du ta del av äldre protokoll kontakta nämndens sekreterare, telefon 0470-430 03.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 juni 2019
Politik och demokrati