Barn 1 - 5 år

För barn mellan 1 och 5 år finns förskoleverksamhet i form av förskola och pedagogisk omsorg. Förskoleverksamheten är frivillig men kommunen är skyldig att erbjuda plats.

Barn som har fyllt ett år har rätt till en plats i förskoleverksamhet medan vårdnadshavarna arbetar eller studerar. Barnet kan även på grund av ett eget behov få plats i förskoleverksamhet. Det kan gälla barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver stöd i sin utveckling. 

Barn till vårdnadshavare som är arbetslösa eller föräldralediga har rätt till plats tre timmar per dag eller 15 timmar per vecka. Förskolechefen bestämmer hur dessa timmar ska fördelas.

Vid gemensam vårdnad och växelvis boende har barnet rätt till vistelsetid utifrån respektive vårdnadshavares omsorgsbehov. Placeringen gäller på samma förskola.

I samband med syskons födelse har barnet rätt att vara på förskolan 15 timmar i veckan. Det är viktigt att heltidsplatsen sägs upp minst en månad innan barnets beräknade födelsedatum. Samma gäller vid adoption.  

Vårdnadshavare som är sjukskriven har möjlighet att ansöka om placering om det finns särskilda skäl. Kontakta berörd förskolechef/rektor.

Om barnet redan finns i verksamheten och du som vårdnadshavare blir sjukskriven eller får graviditetspeng, beslutar förskolechefen tillsammans med dig om vilken tid barnet ska vara på förskolan. 

Du har rätt att ha ditt barn under max fyra dagar om året i förskolan utifrån när du inte arbetar eller studerar. Du ska i god tid ansöka hos förskolechefen.

Om vårdnadshavare inte har betalat avgiften, har utbildningsförvaltningen rätt att säga upp barnet från sin plats. Ett barn har dock alltid rätt till avgiftsfri allmän förskola i åldrarna tre till fem år. 

Om du har frågor om placering och förskoleverksamhet ska du kontakta förskolechefen på ditt barns förskola. Det fullständiga regelverket finns längst ned på sidan, under Relaterade dokument.

I kommunen finns kommunala och fristående förskolor och pedagogisk omsorg. Klicka på rubriken Förskolor för att komma till förskolornas hemsidor.

Allmän förskola

Alla barn har rätt till allmän förskola från 1 september det år de fyller tre år och ansökan görs via Dexter. Allmän förskola bedrivs inom den vanliga förskoleverksamheten och är kostnadsfri.

Den allmänna förskolan bedrivs 525 timmar per år. Förskolechefen bestämmer hur dessa timmar ska fördelas och avgör även om måltider serveras. Allmän förskola bedrivs från 1 september till 31 maj och under höstlov, sportlov, påsklov samt skolans studiedagar. Under jullov och sommarlov pågår däremot inte allmän förskola.

Den som har en ordinarie förskoleplats och deltar i allmän förskola får en minskning av avgiften med 30 %. Även 3-5-åringar som har plats i pedagogisk omsorg och inte deltar i allmän förskola får en reducering med 30 % av avgiften, däremot inte under juni, juli och augusti. Reduceringen av avgiften sker automatiskt och utan att vårdnadshavaren behöver ansöka om det.

Pedagogisk omsorg

Inom pedagogisk omsorg tar en dagbarnvårdare vanligtvis emot en grupp barn i sitt eget hem under den tid föräldrarna arbetar eller studerar. Pedagogisk omsorg kan väljas för barn i åldern 1 - 5 år.

Om vårdnadshavaren önskar pedagogisk omsorg ska kommunen så långt det är möjligt erbjuda det på samma villkor som gäller för förskolan. 

För mer information om vilka förskolechefer som ansvarar för pedagogisk omsorg, vänd er till kommunens kontaktcenter på 0470-41 000.

Öppettider

Barnomsorgen på förskolorna är vanligtvis öppen måndag till fredag mellan kl. 6:30 och kl.18:30 beroende på efterfrågan och behov. På en förskola med flera avdelningar samordnas öppning och stängning.

En avdelning på Pilbäckens förskola samt Björkens förskola har öppet under kvällar mellan klockan 18:00-22:00 och helger mellan klockan 6:30–22:00 året runt. Ingen förskola i kommunen har öppet nattetid.

Verksamheten har rätt att hålla stängt fyra dagar per år med anledning av planering och utbildning för personal. Besked om stängning av verksamheten ska lämnas till vårdnadshavaren minst en och en halv månad före aktuell dag. Om vårdnadshavare behöver barnomsorg för sitt barn under dessa dagar kan barnet placeras på en annan förskola.

Under semesterperioden juni-augusti och vid jul- och nyårshelgerna samordnas förskoleverksamheten till färre enheter. Därför kan ett barn tillfälligt få vistas på annan förskola eller pedagogisk omsorg än den ordinarie.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 november 2017