Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Södra Bergundasjön behandlas med aluminium – del av långsiktig plan för Växjösjöarna

På tisdag, 6 juni, sätter Växjö kommun i gång arbetet med att behandla Södra Bergundasjöns botten med aluminium. Behandlingen görs för att minska läckaget av fosfor och därmed minska övergödning och algblomning i sjön.

Södra Bergundasjön är tillsammans med Norra Bergundasjön regionens mest övergödda sjö. Det beror på att stora mängder fosfor från historiska utsläpp läcker från sjöbottnen ut i vattnet, vilket ökar risken för uppkomst av ohälsosamma blågröna algblomningar.

– Det är viktigt att vi fullföljer behandlingen så att vi även fortsättningsvis kan säkerställa att Södra Bergundasjön är en sjö där djurlivet mår bra och där vattnet är klart och badbart, säger Signe Noresson, sjömiljöansvarig i Växjö kommun.

Genom att tillsätta aluminiumklorid till sjöbottnen binds fosforn till aluminiumet och stannar på bottnen. För att binda överskottet av fosfor som läcker behöver behandlingen genomföras i omgångar, totalt tre behandlingstillfällen. Nu är det dags för nästa behandling för att undvika att näringsläckaget ökar och sjön blir övergödd på nytt.

– Bottenbehandlingen i Södra Bergundasjön är en del av den långsiktiga förvaltningsplan som finns framtagen för att uppnå och bibehålla god ekologisk status i Växjösjöarna. Det gläder mig att vi framskrider enligt plan och med hittills mycket goda resultat, säger Otto Lindlöf (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Den första bottenbehandlingen i Södra Bergundasjön genomfördes 2019–2020 och bidrog till att minska fosforhalterna i sjön med cirka 70 procent. Mängden läckagebenägen fosfor har minskat med 60 procent och bottenbehandlingen beräknas ha fastlagt 23 ton läckagebenägen fosfor. Grumligheten har dessutom minskat med cirka 80 procent och siktdjupet i sjön har i genomsnitt ökat från ca 0,9 meter till 3,7 meter.

Så går det till

En båt åker ut på sjön och tillsätter ämnet till bottnen via spridningsslangar. Båten kör sedan fram och tillbaka över sjön och sprider aluminiumet jämnt över bottnen. Behandlingen behöver genomföras flera gånger för att binda all löslig fosfor till bottnen i sjön.

Under den andra behandlingen, som genomförs i sommar och under 2024, kommer det att tillsättas 133 ton aluminium till sjöns botten.

Det går bra att fiska och bada i sjön samtidigt som behandlingen genomförs.

Det är troligt att Södra Bergundasjön kommer att behöva genomgå ännu en behandling. Den planeras i så fall att genomföras omkring år 2027.

Mer information och vanliga frågor och svar finns på Växjö kommuns webbplats.

Bakgrund

  • Växjö kommun har i flera decennier arbetat för att minska övergödningen i Växjösjöarna Trummen, Växjösjön, Södra Bergundasjön och Norra Bergundasjön. År 2010 togs ett nytt avstamp i åtgärdsarbetet med mål att uppnå god ekologisk status i sjöarna.
  • 2017 fick Växjö kommun tillstånd av mark- och miljödomstolen att få tillsätta 60 ton aluminium i Växjösjön och 500 ton i Södra Bergundasjön för att permanent fastlägga fosfor i sjöarna och minska den interna belastningen.
  • 2022 fattade Växjö kommun beslut om en långsiktig förvaltningsplan för Växjösjöarna. I planen framgår det vilka åtgärder som behöver vidtas i respektive sjö.

Hur går en aluminiumbehandling till?

En båt med en tank av det verksamma ämnet kommer åka ut på sjön under sommaren och tillsätta ämnet till bottnen via slangar. Båten kommer sedan köra fram och tillbaka över sjöns mjuka bottnar och sprida aluminiumet jämt över bottnen. Behandlingen behöver genomföras flera gånger för att binda all löslig fosfor till bottnen i sjön, annars kommer fosfor att läcka upp till vattnet igen med tiden och göra så att sjön blir grön och övergödd på nytt.

Hur mycket aluminium är det som tillsätts?

Under behandlingen 2023–2024 tillsätts 133 ton aluminium till sjöns botten. Som en jämförelse går det att föreställa sig ett gem som består helt av aluminium. Aluminiumbehandlingen motsvarar att tillsätta 4–5 små gem per kvadratmeter och per centimeter djup, på totalt 10 centimeters djup i sjöns botten.

Kan man bada i sjön när den har behandlats med aluminium?

Det går fint att bada i sjön under aluminiumbehandlingen (men simma inte fram till båten under pågående behandling). Risken för att giftiga algblomningar uppkommer minskar i och med behandlingen. Men om vattenytan ändå skulle täckas av sjok med algblomningar bör man inte bada.

Kan man äta fisk från sjön när den har behandlats med aluminium?

Ja, själva behandlingen kan inte antas ha effekter på fisken. Men tyvärr avråder Livsmedelsverket från att konsumera insjöfisk ofta, särskilt kvinnor i fertil ålder samt barn. Detta beror främst på att i princip alla sjöar i Sverige har förhöjda halter av kvicksilver i fisk. Höga halter av kvicksilver i maten innebär en risk för försämrad utveckling av hjärnan. Växjösjöarna är i detta sammanhang inget undantag (Trummen, Växjösjön och Bergundasjöarna). Det har även detekterats PFAS i fisk från Växjösjöarna och en kostrekommendation har införts. Rekommendationen är att inte äta fisk från Växjösjöarna mer än 1–3 gånger per år. Mer information och kostråd angående PFAS finns att läsa under relaterade dokument nedan.

Är det farligt för fisken och annat djurliv i sjön med aluminium i vatten?

Det är det definitivt på många platser, men endast när pH är mycket lågt eller mycket högt. Växjö kommun har i samarbete med forskare och konsulter modellerat hur mycket aluminium som kan tillsättas till sjön per behandlingstillfälle utan risk för att påverka livet i sjön negativt vid själva behandlingen. Den långsiktiga effekten av behandlingen är att sjön blir mindre övergödd och att djurlivet i sjön gynnas.

Vi tar vattenprover från sjön innan, under och efter behandlingen för att säkerställa att pH hålls på en neutral nivå och att sjöns alkalinitet (känslighet för pH-svängingar) hålls på en god nivå. Vi kalkar även sjön i förebyggande syfte för att alkaliniteten ska fortsätta ligga på en god nivå.

Kan min hund dricka vattnet i sjön när den har behandlats med aluminium?

Ja det går bra. Ämnet som används vid behandlingen är densamma som används för att rena dricksvatten och aluminiumbehandlingen minskar risken för att giftiga algblomningar uppkommer. Men om vattenytan ändå täcks av sjok med algblomningar, ska hunden inte dricka vattnet.

Fosfor är ju ett grundämne som håller på att ta slut på många platser i världen. Är det inte bättre att muddra och ta upp fosforn?

Teoretiskt sett är det rätt tänkt, men det är en åtgärd som är mycket dyr med dagens teknik. Det är också i stort sett omöjligt att genomföra utan att samtidigt få upp en massa oönskade ämnen, som till exempel tungmetaller. Dessutom skulle alla växter och det aluminium som redan tillsatts grävas upp igen. Kvar skulle vara ett nytt avskalat lager sediment som läcker näring på nytt till vattnet, vilket leder till att tidigare års sjörestaureringsarbete går om intet och att sjön blir grön av algblomningar under sommarhalvåret igen.

Är det inte bättre att rena vattnet innan det når sjön?

Det första man behöver göra för att förbättra en övergödd sjö är att se till att tillförseln av näring, och framför allt fosfor, hamnar på en långsiktigt hållbar nivå. Den nivån har vi nu nått i Växjösjön och Södra Bergundasjön, efter årtionden av arbete med dagvattenrening med mera. De övergödningseffekter som nu främst behöver åtgärdas är att minska läckaget av mobil fosfor som läcker till vattnet från sjöarnas mjukbottnar. Fosforn som ligger ansamlad på bottnen härstammar från historiska utsläpp till sjöarna.

Vad händer med aluminiumet i bottnarna på lång sikt?

Det bildar med tiden allt mer stabila mineraler. Forskningen har nu visat att i de fall man tillsätter 50 gram aluminium kan man förvänta sig att binda fem gram fosfor och att denna bindning varar för evigt. Vi har även låtit forskare vid SLU, Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala, testa detta på sediment från Växjösjöarna och det har fungerat bra.

Hur mycket kostar en aluminiumbehandling?

Den senaste aluminiumbehandlingen år 2019–2020 kostade 15 miljoner. Priset för att aluminiumbehandla en sjö varierar stort beroende på hur stor sjön är och hur mycket fosfor som läcker från bottnen.

När kommer Norra Bergundasjön aluminiumbehandlas?

Det finns en plan att behandla även Norra Bergundasjön, men det kommer ta flera år innan det kan påbörjas, uppskattningsvis som tidigast omkring år 2030–2035. Norra Bergundasjön är en utmaning eftersom den ligger sist i sjösystemet (Trummen, Växjösjön, Södra Bergundasjön) samt att det renade avloppsvattnet från Växjö stad släpps ut i sjön via reningsverket Sundet. Innan en aluminiumbehandling kan genomföras behöver avloppsvattnet släppas till en annan plats än till sjön, exempelvis till en större våtmark som då behöver anläggas i närheten av Norra Bergundsjön.

Senast uppdaterad: 1 juni 2023