Växjö kommuns hållbarhetsarbete

En hållbar utveckling är allas ansvar. Växjö kommun arbetar för att ta sitt ansvar i frågor om miljö, mångfald, folkhälsa och tillgänglighet. Hållbara Växjö 2030 är kommunens hållbarhetsprogram.

Mängden matsvinn i skolor och boenden har minskat med 17 procent

Växjö kommun arbetar systematiskt med att minska matsvinn genom att följa en gemensam metodik för att minska, mäta och följa upp matsvinnet, enligt kommunens avfallsplan.

Måltidsorganisationen mäter matsvinn två gånger per år, under två veckor per tillfälle. Under perioden 2019-2021 har matsvinnet i de kommunala skolorna och boendena minskat med 972 kilo, eller 17,4 procent.

Kommunens solcellsanläggningar producerade 1436 MWh under 2021

Solcellsanläggningar finns både på skolor och kommunala byggnader och anläggningarna blir fler och fler för varje år. Solceller finns bland annat på reningsverket Sundet och på taket till det nya kommunhuset. Den första solcellsanläggningen installerades på gymnasieskolan Kungsmad 2008. Under 2021 producerades totalt 1 436 MWh från Växjö kommuns alla solcellsanläggningar.

Växjö kommun har återbrukat över 20 000 möbler

Sedan 2018 har kommunkoncernen en gemensam möbelcirkel där möbler återanvänds av kommunens egna verksamheter. Fram till och med 2021 har över 20 000 möbler återbrukats via Möbelcirkeln vilket har minskat kostnaderna för inköp av nya möbler. I Möbelcirkeln finns sex tjänster där personer i olika arbetsmarknadsinsatser är placerade.

Fjärrvärmen i Växjö är 100 procent förnybar

I Växjö produceras all fjärrvärme på Sandviksverket av det kommunägda bolaget Veab. Där värms vatten upp som leds ut till kundernas uppvärmnings- och varmvattensystem. Det avsvalnade vattnet leds sedan tillbaka till kraftvärmeverket för att värmas upp igen och ledas ut på nytt. I fjärrvärmeverket används restprodukter från skogen och skogsindustrin. Grotflis, stamvedsflis, bark och sågspån används som bränsle och all fjärrvärme är helt och hållet förnybar sedan 2019.

Växjö kommuns hållbarhetsprogram

Växjö är aktiva i arbetet med FNs 17 mål för hållbar utveckling, också kallade globala målen eller Agenda 2030. Kommunfullmäktige antog 2019 ett hållbarhetsprogram som gemensam färdriktning för ett mer hållbart Växjö till 2030 Växjö 2030

Programmet ger en gemensam bild av vilket Växjö som ska eftersträvas. Det ska skapa hållbara förutsättningar för alla som bor, lever och verkar i Växjö kommun samt inspirera och ge underlag för andra aktörer inom kommunen och i världen. För att nå de globala målen måste arbete ske på nationell, regional och lokal nivå. 

Hållbarhetsprogrammet Hållbara Växjö 2030 innehåller: en deklaration, fem målbilder, nio utmaningar och tre principer för genomförande. Kopplat till hållbarhetsprogrammet finns drygt 50 indikatorer som används för att ge en bild av om utvecklingen mot ett hållbart Växjö går åt rätt håll. Dessa redovisas årligen i Växjö kommuns årsredovisning.

Filmen Hållbara Växjö 2030

Filmen ger konkreta exempel på vad vi som kommun, invånare, företag och föreningar kan göra för ett hållbart samhälle.

  • Redan på 1970-talet började restaurering av förorenade sjöar. Detta har förbättrat kvaliteten och gjort de stadsnära sjöarna badbara.​
  • 1996 beslutade Växjös politiker att Växjö ska bli en fossilbränslefri kommun. Utsläppen har minskat med 70 procent mellan 1993 och 2020. ​
  • Kommunen var tidig med biobränslebaserad fjärrvärme. 1980 började utbyggnaden.​
  • Kommunen var tidig med klimatanpassning i form av kanal, dammar och fördröjningsmagasin för att hantera kraftig nederbörd.​
  • Växjö kommun var först i landet att besluta om en träbyggnadsstrategi 2012.​ Växjö kommun har högt ställda särkrav på nybyggnation vad gäller trä och energieffektivitet. Kraven ställs på kommunala bolag och/eller de entreprenörer som bygger på kommunal mark. ​
  • Under 2019 var 74 procent av Växjö kommuns livsmedelsinköp ekologiska och/eller närproducerade.​
  • Växjö kommun var tidiga med stadsodling för närodlad mat och friskare stadsmiljö.​
  • Kommunen startade cykelbibliotek för allmänheten april 2019.​
  • Kommunens budget bygger på FN:s Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. ​​

Därför kallas Växjö kommun för Europas grönaste stad

BBC började kalla Växjö för Europas grönaste stad år 2007 med anledning av kommunens framgångsrika miljöarbete. Internationella medier hängde på och kommunens miljöarbete ledde till stort internationellt och nationellt intresse.

Växjö började restaurera de stadsnära sjöarna redan under 1970-talet och tog år 1996 ett unikt beslut om att sluta använda fossila bränslen (olja, bensin, diesel). Sedan när miljöarbetet fortsatte med goda resultat ledde det till att Växjö under 2000-talet fick flera utmärkelser och internationella miljöpriser och placerade sig på världskartan.

Senast uppdaterad: 31 januari 2023