Förhandsbesked

Ett förhandsbesked söker du som vill bygga ett nytt hus på landsbygden. Genom att ansöka om förhandsbesked får du tidigt reda på om det är möjligt att bygga på den plats du tänkt.

Bygglovsanmälan, bygglovsansökan, förhandsbesked, strandskyddsdispens, rivningslov, marklov

Du som vill bygga ett nytt hus utanför detaljplanelagt om­råde, exempelvis på landsbygden, kan ansöka om förhandsbesked. I detaljplanemosaiken Länk till annan webbplats. kan du snabbt se vad som gäller för den fastighet som vill bygga på.

I ett förhandsbesked får du svar på om platsen är lämplig att bygga på, i sådana fall får du ett positivt förhandsbesked.

Tänk på att du även måste ansöka om bygglov, trots positivt förhandsbesked. Bygglov ska du söka inom två år efter att du har fått ett positivt förhandsbesked. Är platsen olämplig får du ett negativt förhandsbesked.

Förhandsbesked i Hagavik

I del av Hagavik (etapp 2) pågår ett detaljplanearbete. Under tiden som arbetet pågår med hur gator samt vatten- och avloppsledningar ska placeras i området kommer Växjö kommun inte kunna godkänna ny byggnation i Hagavik. Du får fortfarande underhålla din fastighet och använda den byggrätt som finns för tomten enligt områdets nu gällande områdesbestämmelser men vi kan inte ge exempelvis förhandsbesked för fler fastigheter i området eftersom detta även påverkar kommande gatukostnadsutredning

Såhär söker du förhandsbesked

Du ansöker om förhandsbesked via kommunens e-tjänst eller genom att skicka in en ansökningsblankett till kommunen. Du som ansöker behöver inte vara fastighetsägaren till marken.

Det tar cirka 10 veckor från det att vi fått in en komplett ansökan från dig tills du får ett beslut. Vid positivt besked tillkommer sedan ytterligare handläggningstid för bygglovsansökan på cirka 10 veckor.

För att få stycka av mark för en tomt krävs också en ansökan till kommunala lantmäterimyndigheten.

I ansökan beskriver du vad du vill bygga, hur vatten och avlopp ska lösas och fastighetsbeteckning.

Alla ritningar ska vara skalenliga och fackmannamässigt upprättade. Du kan anlita en fackman som kan hjälpa dig om du inte har kunskap att utforma ritningarna själv.

Situationsplan

En situationsplan är en ritning som visar fastighetens gränser (tomten), dess byggnader och omgivningen ovanifrån.

1. Beställ nybyggnadskarta

Beställ nybyggnadskarta

2. Rita in bostadshusets ungefärliga placering och utformning, eventuella komplementbyggnader, tillfartsväg samt placering för vatten och avloppslösning på kartan.

Översiktskarta

En översiktskarta ger en överblick över ett större område. Den ska vara i skala 1:5 000 och på kartan ska det framgå var på fastigheten byggnation ska ske, så att remissinstanser och sakägare kan orientera sig.

Beroende på omgivningen kan du även behöva lämna in ytterligare utredningar, exempelvis en bullerutredning. Detta meddelar vi dig i sådana fall om i en komplettering.

För dig som vill bygga nära vatten

Om platsen du vill bygga på ligger inom ett strandskyddat område måste du också skicka in en ansökan om strandskyddsdispens. För att få bygga på ett strandskyddat område måste det finnas särskilda skäl enligt miljöbalken. Samtliga sjöar och vattendrag ligger inom strandskyddat område.

Detta avgör om du får positivt förhandsbesked

Om du kan få ett positivt förhandsbesked beror på markens lämplighet och vad översiktsplanen säger för området. Beskedet beror också på risken för översvämning, fornlämningar, om det finns risk för ohälsosam påverkan från trafikbuller och om det går att skapa en säker in- och utfart.

När alla uppgifter från dig har kommit in kontaktas andra myndigheter, organisationer och berörda grannar som får möjlighet att komma med synpunkter på förslaget. Synpunkterna sammanställs sedan och samhällsbyggnadsnämnden fattar sitt beslut utifrån detta.

Så här mycket kostar ett förhandsbesked

Du som ansöker om förhandsbesked betalar kostnaden. Beroende på hur många som har rätt att komma med synpunkter kan priset på ett förhandsbesked variera eftersom kommunen bland annat behöver annonsera och ta fram information.

Ett vanligt förhandsbesked inklusive karta kostar cirka 9000 kronor och ett förhandsbesked med strandskyddsdispens inklusive karta kostar cirka 14 000 kronor.

Senast uppdaterad: 5 januari 2023