Dagvatten

Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner från tak, gator, parkeringar, industrimark och andra hårda ytor. Genom diken eller ledningar förs regnvattnet vidare till sjöar och vattendrag.

I de flesta städer finns det brunnar i gatan som leder bort vattnet via ledningar. Utan dessa system skulle städerna bli översvämmade när det regnar mycket eller när snön smälter.

Ägarens ansvar

Du som äger en fastighet har ansvar för ledningarna för vatten och avlopp, fram till förbindelsepunkten. Förbindelsepunkten sitter cirka en halv meter utanför din tomtgräns. Där tar kommunen över ansvaret. Ägaren till fastigheten och kommunen har därför ett gemensamt ansvar för att hindra översvämningar. Du kan till exempel leda regnvattnet till din gräsmatta eller till det kommunala ledningsnätet för dagvatten. Då hjälper du till att minska belastningen och kostnaderna för våra pumpstationer och reningsverk.

Lägre avgift om du tar hand om dagvattnet

Om du tar hand om dagvattnet på din egen fastighet kan du få minskad avgift för taxan "dagvatten fastighet". Fastigheter där det finns servis för dagvatten, har möjlighet att få sänkt avgift. Om dräneringen är kopplad till ledningen för spillvatten, får du däremot ingen minskning. Spillvatten är förorenat vatten från bland annat toalett, tvättställ, tvättmaskin. Du kan få lägre avgift, om du tar hand om allt dagvatten själv.

För att få sänkt avgift ska du som ägare till fastigheten anmäla till oss att du tar hand om dagvatten, lokalt på din fastighet. Hör av dig till oss så skickar vi en blankett för anmälan, 0470-410 00.

Du kan läsa mer om taxor för dagvatten under rubriken Relaterade länkar.

Dammar, kanaler och våtmarker

Stora delar av systemet för dagvatten är idag överbelastat. Eftersom samhället byggs ut med tätare bebyggelse blir det fler hårda ytor. Där samlas regnvatten och det rinner undan hastigt. I kombination med större mängder regn på grund av förändringar i klimatet, leder det bland annat till översvämningar. För att förhindra det har Växjö kommun byggt upp dammar, diken, kanaler och våtmarker. Dessa tar emot dagvattnet innan det släpps ut i en sjö eller vattendrag.

Därför behöver dagvatten renas

I naturen fångas regn- och smältvattnet upp av växter eller renas när det långsamt rinner genom marken. I en tätort med många tak och stora områden asfalterad och stenlagd mark rinner vattnet istället snabbt på ytan. Då sker ingen rening av vattnet, utan vattnet smutsas ner av näringsämnen och skadliga ämnen. Föroreningarna kommer från trafik, förbränning och byggmaterial.

En stor del av dagvattnet i Växjö kommun renas till viss del innan det släpps ut i en sjö eller ett vattendrag. Vattnet renas i dammar, diken, kanaler eller våtmarker. Det är bra för miljön, men är ofta också vackra inslag i parker och gatumiljöer. En del dagvatten leds direkt till sjöar och vattendrag utan någon rening alls.

Du kan själv hjälpa sjöarna, till exempel genom att låta bli att tvätta bilen på gatan.

Senast uppdaterad: 13 mars 2023