Drogpolicy Kungsmadskolan

Kungsmadskolan ska erbjuda en trygg arbetsmiljö, där alla trivs och får möjlighet att genomföra sin utbildning på bästa sätt. Skolan arbetar hälsofrämjande och förebyggande för att tidigt uppmärksamma elever som riskerar sin hälsa genom droganvändning.

Kungsmadskolan ska vara en drogfri arbetsplats. Droger får inte brukas, innehas, säljas eller förvaras på skolan. Ingen får vistas i skolan i berusat eller påverkat tillstånd. Det gäller även skolverksamhet som sker utanför skolområdet, till exempel studieresor och APL (Arbetsplatsförlagd utbildning).

Mål

 • Skapa en god, säker och trygg arbetsmiljö för elever och personal.
 • Förebygga missbruk och tidigt upptäcka missbruk av droger bland elever.
 • Förebygga ohälsa, tillbud och olyckor i skolan till följd av droganvändning.
 • Förebygga framtida sociala och ekonomiska svårigheter samt psykisk och fysisk ohälsa orsakad av droganvändning.
 • Att under läsåret aktivt engagera elever och i förekommande fall vårdnadshavare i arbetet mot droger.
 • Att arbeta för att samarbetet med socialtjänst och polis sker fortlöpande.
 • Att alltid agera då det framkommer att det förekommer bruk av droger genom att följa handlingsplanen vid misstänkt eller bekräftad användning av droger.

Strategi

 • Arbeta för att bygga upp och stärka elevernas självkänsla och självförtroende genom goda relationer till vuxna på skolan.
 • Att personalen är goda förebilder i sitt förhållningssätt till alkohol och andra droger.
 • Aktualisera handlingsplanen varje år vid arbetsplatsträff och för nyanställd personal.
 • Dokumentation, uppföljning och utvärdering av våra förebyggande insatser.

Slumpvisa drogtester

Kungsmadskolan genomför slumpvisa drogtester i syfte att tidigt upptäcka och förebygga användning av narkotika. Drogtesterna är frivilliga. Klasser som erbjuds drogtest slumpas fram, utifrån slumpad klass lottas därefter 5–6 elever ut och dessa elever erbjuds drogtest.

Kontakter

Senast uppdaterad: 3 januari 2024