Protokoll, föredragningslista och kallelse, tekniska nämnden

Här hitta du protokoll, föredragningslista och kallelse till tekniska nämndens möten.

Förteckning över tekniska nämndens ärenden den 27 februari 2020

Torsdagen den 27 februari 3030 klockan 14.00 i A-salen

 1. Justering av protokoll
 2. Allmänhetens frågestund
 3. Information från ledamöter och ersättare i tekniska nämnden och från tekniska förvaltningen
 4. Medborgarförslag om cykeltunnel vid Vallviksrondellen, Teleborg
 5. Medborgarförslag om att införa cykelöverfarter vid korsningen av Arabygatan och Hjalmar Petris väg
 6. Medborgarförslag om att ge cyklister företräde i korsingar längs med Fritidsvägen, Hovshaga
 7. Medborgarförslag om övergångsställe samt hastighetsreducerande åtgärd på Kungsvägen/Kungsgatan mellan Ekebovägen och Mörners väg
 8. Medborgarförslag om fri parkering vid Tegnérkyrkogården
 9. Yttrande över medborgarförslag om att införa permanenta hastighetstavlor på Vallviksvägen, Teleborg
 10. Medborgarförslag om att bygga en skatepark norr om Hovshagaskolan
 11. Önskemål om en skatepark vid Astrakanvägen, Hovshaga
 12. Skrivelse om förbättrad säkerhet vid Strandbjörkets lekplats - Johnny Welöv (V)
 13. Information om gemensam avfallsplan 2020-2025
 14. Information om Södra Smålands avfall och miljö (SSAM)
 15. Information om trafiksäkerhetsplan för Växjö kommun 2020-2030
 16. Årsrapport 2019
 17. Investeringsbudget tekniska förvaltningen 2020-2022
 18. Projekt fordon VA
 19. Projekt Skärpiplärkan VA
 20. Flytt av pumpstaton och beslut av projekt flytt av pumpstation
 21. Revidering av verksamhetsområde för vatten och avlopp 2020
 22. Huvudprojekt: Bredvik - Delprojekt: Etapp 6. Gata och VA
 23. Verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan avseende processerna för ekonomi, kommunikation och kontaktcenter
 24. Ansökan om att bredda infartsväg till Dalbostrand
 25. Yttrande över granskning av tekniska nämndens styrning och ledning av direktupphandlingars genomförande
 26. Redovisning av arbetsutskottets protokoll - 2020
 27. Redovisning av delegationsbeslut till tekniska nämnden år 2020
 28. Meddelande
 29. Övrigt

Kallelse till tekniska nämndens sammanträde den 27 februari.

Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten och inleds med allmänhetens frågestund då frågor kan ställas till politikerna (15 min).

Handlingar till sammanträdet kan hämtas hos staben på tekniska förvaltningen (Västra Esplanaden 18, Växjö) eller genom att kontakta nämndens sekreterare på telefon 0470-410 00.

Protokollen finns tillgängliga tidigast sju arbetsdagar efter att sammanträdet ägt rum. Originalen förvaras på tekniska förvaltningens kansli.

Här publiceras det senaste årets protokoll. Vill du ta del av äldre protokoll kontakta tekniska förvaltningens kansli på telefon 0470-410 00.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 februari 2020
Politik och demokrati