Protokoll, föredragningslista och kallelse - kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Allmänheten är välkommen.

Nästa sammanträde är tisdagen den 25 februari 2020 klockan 14:00 på Utvandrarnas hus i Växjö.

Kallelsen till nästa sammanträde hittar du under rubriken Relaterade dokument längre ner på sidan cirka en vecka före sammanträdet.

De senaste två årens protokoll publiceras under rubriken Relaterade dokument längre ner på sidan. Vill du ta del av äldre protokoll kontakta kansliavdelningen på telefon 0470-79 66 02 eller via e-post kommunstyrelsen@vaxjo.se.

Dagordning vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 februari 2020

 1. Justering av protokoll
 2. Godkännande av dagordning
 3. Information om Växjö station och kommunhus
 4. Information om Regionteaterns satsning på Medborgarscen samt skapandet av föreställningen Älskade Araby - Marie Björkman och Andreas Dahl, Regionteatern Blekinge & Kronoberg
 5. Kommunens revisorers granskning av lönehanteringen i Växjö kommun
 6. Kommunens revisorers granskning av styrning, ledning och uppföljning av socialpsykiatrin
 7. Ledamöternas och ersättarnas frågestund
 8. Framställda interpellationer
 9. Interpellationssvar från omsorgsnämndens ordförande Ulf Hedin (M) till Gullvi Strååt (S) om förutsättningarna för bemötande av behov hos äldre personer inom LSS
 10. Interpellationssvar från kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje (M) till Carin Högstedt (V) om befolkningsprognoser för orterna utanför Växjö stad
 11. Interpellationssvar från kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje (M) till Tajma Sisic (S) om kommunens tryckericentrums (Repro) framtid
 12. Interpellationssvar från utbildningsnämndens ordförande Pernilla Tornéus (M) till Tomas Thornell (S) om gymnasiesärskolans lokaler
 13. Interpellationssvar från kultur- och fritidsnämndens ordförande, Jon Malmqvist (KD), till Maria Garmer (V) om Växjö konsthall
 14. Interpellationssvar från kultur- och fritidsnämndens ordförande, Jon Malmqvist (KD), till Malin Lauber (S) om hanteringen av konsthallen i Växjö
 15. Motion om att fasa ut användningen av de högflourerade ämnena, PFAS-familjen - Carin Högstedt (V)
 16. Motion om att utreda möjligheterna att skapa en ny stadsdel (Grön stadsby) som uppfyller målen i Agenda 2030 och i Växjö kommuns hållbarhetsprogram - Andreas Håkansson (C)
 17. Motion om att utreda kulturskolans och fritidsgårdarnas organisatoriska tillhörighet - Malin Lauber (S), Martina Forsberg (S) och Otto Lindlöf (S)
 18. Medborgarförslag om att placera så kallade hamsterhjul på allmänna platser med syftet att producera miljövänlig energi
 19. Medborgarförslag om göra handlingar i kallelser till kommunfullmäktige och övriga beslutsorgan tillgängligare
 20. Medborgarförslag om ökat fokus på FNs globala mål för hållbar utveckling, god hälsa och inkluderande samhälle
 21. Medborgarförslag om hjälp med mat och boende till hemlösa
 22. Medborgarförslag om att bygga om särskilda boendet Sjöliden i Braås till förskola
 23. Medborgarförslag om hundrastplats vid Växjösjön
 24. Medborgarförslag om nya trafiklösningar för att öka säkerheten vid Torparängen, Teleborg
 25. Medborgarförslag om att Växjö kommun ska ställa krav på alternativa energikällor vid nybyggnationer och vid större om- och tillbyggnationer
 26. Kommunens revisorers granskning av kommunstyrelsens och berörda nämnders förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism
 27. Kommunens revisorers granskning av utbildningsnämndens ekonomistyrning av grundskolan
 28. Omsorgsnämndens redovisning om åtgärder för budget i balans samt anmälan om prognosticerat underskott 2019
 29. Om- och tillbyggnad av Ulriksbergskolan och nybyggnad av Ulriksbergs förskola
 30. Hemställan från Wexnet AB om att formera ett nytt regionalt stadsnätsbolag för att sälja och tillhandahålla förbindelser på regional och nationell nivå
 31. Ny styrmodell för Växjö kommun
 32. Revidering av förbundsordning för kommunalförbundet VoB Kronoberg
 33. Lönekartläggning 2019 och handlingsplan för jämställda löner 2020
 34. Uppdatering av Lönepolicy för Växjö kommunkoncern
 35. Avsägelse från uppdrag som ledamot och andre vice ordförande i kommunfullmäktige - Emelie Öberg (S)
 36. Valärenden
 37. Redovisning av inkomna motioner och medborgarförslag
 38. Överlämnande av beslutanderätten i ärenden väckta genom medborgarförslag
 39. Meddelanden till kommunfullmäktige
Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 februari 2020
Politik och demokrati