Skola och att resa eller vara utomlands en längre period

Planerar du att ditt barn ska resa men vara folkbokförd i Växjö kommun behöver du som vårdnadshavare ansöka om det hos kommunen. Innan du kan göra eventuell resa behöver du få ett beslut av kommunen. Tänk på att du inte har rätt att ta med skolpengen utomlands.

Det här gäller vid ledighet, resa eller utlandsvistelse för elev i grundskola/gymnasiet - så här gör du

Om ditt barn har skolplikt i Växjö kommun är du som vårdnadshavare skyldig att se till att barnet kommer till skolan och fortsätter sin skolgång.

Olika regler gäller beroende på vilken typ av resa det är:

  • Kortare resa och ledighet
  • Resa 0 - 6 månader
  • Resa mer än 6 månader
  • Permanent flytt utomlands

Det här ska du göra inför planerad resa

Planerar du en kortare resa som är mindre än 10 dagar ska du ansöka om ledighet hos ditt barns skola. Rektor gör en individuell bedömning av din ansökan. Det är inte en självklarhet att din ansökan beviljas. Kortare ledigheter beviljas för enskilda angelägenheter. Längre ledigheter än 10 dagar beviljas bara om det finns synnerliga skäl, detta inkluderar inte semesterresor.

Ledighetsansökan görs i samma systemstöd som anmälan om frånvaro.

Planerar du att ditt barn ska vistas i utlandet i max 6 månader men fortfarande vara folkbokförd i Växjö kommun behöver du ansöka om att ditt barn ska fullgöra skolplikten på annat sätt. När kommunen prövar en ansökan bedöms kravet om synnerliga skäl först. Det krävs att alla tre kriterier uppfylls för att ansökan ska beviljas:

  1. att den alternativa skolgången är ett fullgott alternativ och motsvarar den utbildning och de mål som erbjuds i den ordinarie skolan.
  2. att kommunen får insyn i elevens skolgång.
  3. att eleven har synnerliga skäl för sin skolgång utomlands.

Synnerligt skäl kan exempelvis vara vårdnadshavarens arbete, studier på plats eller läkarbehandling.

Ansökan gäller för elever med skolplacering i kommunala och fristående grundskolor inom Växjö kommun.

Du ska ansöka om fullgörande av skolplikten och styrka med underlag om:

  • det synnerliga skälet och anledningen till att ert barn behöver vara utomlands,
  • den planerade skolgången tillsammans med en beskrivning av skolan,
  • uppgift om bostad.

Ansökan ska ske minst fyra månader innan resan.

Vid ett beviljande har ditt barn kvar sin skolplacering och ska direkt tillbaka till skolan efter att ni flyttat hem igen.

Planerar du att ditt barn ska vistas i utlandet under en längre period, längre än 6 månader, och fortfarande vara folkbokförd i Växjö kommun behöver du anmäla om varaktig vistelse utomlands för ditt barn. Du ska anmäla det genom att fylla i en ansökan och skicka med underlag. Samma ansökningsblankett som för fullgörande av skolplikten på annat sätt används eftersom underlagen som behövs för bedömningen är desamma. Du ska ansöka minst 4 månader innan resan. Ansökan gäller för elever i kommunala och fristående grundskolor inom Växjö kommun.

Vid ett beviljande har ditt barn inte längre skolplikt utan blir utskriven från sin skola och mister sin skolplacering. När ni flyttar tillbaka till Sverige har ditt barn åter skolplikt och du ska göra en anmälan om inflytt via Mitt Skolval Länk till annan webbplats.. Ni kan inte räkna med att få en plats på tidigare skola.

Om ett barn ska vara utomlands under en längre period än 1 år ska du som vårdnadshavare anmäla detta till Skatteverket. Länk till annan webbplats.

Vid en flytt till utlandet ska du anmäla detta till Skatteverket Länk till annan webbplats. och när ditt barn inte längre är folkbokförd i Sverige upphör skolplikten.

Barn i förskola

Barn i förskola har inte skolplikt. Om du vill vara ledig meddelar du rektorn på förskolan i god tid via det systemstöd som aktuell förskola använder.

Barn i grundskola eller anpassad grundskola

Barn i åldern 6 till 16 år som är bosatta i Sverige måste gå i skolan och har rätt till utbildning. I skollagen kallas det för skolplikt. Eleven har skolplikt i den kommun där eleven är folkbokförd. Kommunen har i sin tur ansvar, tillsammans med vårdnadshavare, för att eleven går i skolan. Eftersom grundskoleelever har skolplikt finns det också regler för ledigheter eller längre resa.

Elev i gymnasieskola eller anpassad gymnasieskola

Utbildningen i gymnasieskolan är frivillig, men när eleven väl har börjat är det obligatoriskt att delta i undervisningen. Vid önskan om ledighet ska en ansökan göras i god tid via det systemstöd som aktuell skola använder. Skolan gör en bedömning och rektorn beslutar om din ansökan godkänns.

Ledighetsansökan görs i samma systemstöd som anmälan om frånvaro.

Senast uppdaterad: 22 maj 2024