Eldningsförbud i Kronobergs län

Eldningsförbud gäller i hela Kronobergs län från klockan 10.00 lördag den 30 maj och tills vidare. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County.

Stäng meddelande

Protokoll, föredragningslista och kallelse - nämnden för arbete och välfärd

Tid: 10 juni
Plats: digitalt möte

Föredragningslista och handlingar finns tillgängliga cirka en vecka innan sammanträdet äger rum i samband med att kallelsen skickas ut.

Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten och inleds med allmänhetens frågestund (20 minuter). Allmänheten är även välkommen att vara med under sammanträdet så länge ärenden gällande myndighetsutövning inte behandlas.

Förteckning över ärenden till arbetsutskottet
nämnden för arbete och välfärd 10 juni

  1. Närvaro
  2. Val av justerare
  3. Fastställelse av föredragningslistan
  4. Allmänhetens frågestund
  5. Information från nämndens ordförande
  6. Information från förvaltningen till nämnden
  7. .....

Protokollen finns tillgängliga tidigast sju dagar efter att sammanträdet ägt rum. Originalen förvaras på förvaltningen för arbete och välfärds kansli.

Vill du ta del av äldre protokoll kontakta förvaltningssekreterare, telefon 0470-430 14.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 maj 2020
Politik och demokrati