Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen är kommunstyrelsens förvaltning.

Den högsta tjänstepersonen på kommunledningsförvaltningen är kommunchefen som utses av kommunstyrelsen. Kommunchef Monica Skagne är chef över alla förvaltningschefer och bolagens verkställande direktörer och ansvarar för att planera, leda och samordna den kommunala verksamheten.

Kommunchef Monica Skagne nås på:
Telefon: 0470-413 81
E-post: info@vaxjo.se

Kommunledningsförvaltningens arbete leds av förvaltningschef Gunilla Friman som ansvarar för förvaltningens interna arbete och utveckling. Förvaltningschefen är chef över alla avdelningschefer på kommunledningsförvaltningen.
Telefon: 0470-410 00
E-post: info@vaxjo.se

De områden som kommunledningsförvaltningen ansvarar för är:

Ansvarar för ekonomi- och finansprocesser som rör hela kommunen, såsom budget, bokslut, uppföljning, redovisning samt finansfrågor och kravverksamhet.  
Tina Storbjörk är tillförordnad ekonomi- och finanschef.
Telefon: 0470-410 00
E-post: ekonomikontoret@vaxjo.se

Ansvarar för samtliga hr-processer i kommunen inklusive generella personalfrågor, rekryteringscenter, löneenheten, personalklubben Dakapo och Friskt arbetsliv (förebyggande hälsa).
Lena Gustafsson är hr- och personalchef.
Telefon: 0470- 410 00
E-post: HR-avdelningen@vaxjo.se

Ansvarar för kommunens strategiska hållbarhetsarbete och hållbarhetsprogram samt koncerngemensamma frågor kring miljö och klimat, mångfald, jämlikhet, delaktighet, tillgänglighet och folkhälsa.
Charlotte G. Brynielsson är hållbarhetschef.
Telefon: 0470-410 00
E-post: info@vaxjo.se  

Arbetar med användarsupport, systemdrift, strategiska frågor inom IT, administration, projekt och utveckling för Växjö kommun.
Pär Igevik är it-chef.
Telefon: 0470-410 00
E-post: info@vaxjo.se 

Ansvarar för juridisk rådgivning, rättsutredningar och tvistelösning till förvaltningar och bolag i kommunkoncernen.  
Magnus Bengtsson är chefsjurist.
Telefon: 0470-410 00
E-post: info@vaxjo.se

Ansvarar för nämndsadministration för kommunfullmäktige, VKAB samt kommunstyrelsen och dess utskott. Samordnar det övergripande arbetet med nämndsadministration i kommunkoncernen. Kansliet ansvarar också för arkivfrågorna i kommunkoncernen. Till kansliet hör även överförmyndanämnden östra Kronoberg.
Carina Elmefall är kanslichef.
Telefon 0470-410 00
E-post kommunstyrelsen@vaxjo.se

Ansvarar för kommunens strategiska kommunikationsarbete, webb, press och sociala medier. Hit hör också kommunens repro (tryckeri) samt KIB, kommunikatör i beredskap.
Henrik Cajnerud är kommunikationschef.
Telefon: 0470-410 00
E-post: henrik.cajnerud@vaxjo.se

Kontaktcenters kommunvägledare svarar på invånarnas frågor vid första kontakten. Här ingår också kommunens reception, seniorlots och vaktmästeri.
Michael Krondahl är tillförordnad kontaktcenterchef.
Telefon: 0470-410 00
E-post: info@vaxjo.se

Ansvarar för kommunens alla kök och måltiderna på kommunens skolor, förskolor och äldreboenden. Varje dag serverar Växjö kommun cirka 21 000 portioner i sina 104 kök. 
Anneli Ekstedt är verksamhetschef för måltidsorganisationen.
Telefon: 0470-410 00
E-post: info@vaxjo.se

Arbetar med kommunens övergripande näringslivsservice. Erbjuder hjälp med praktiska moment vid nyetableringar, expansion och utveckling.
Henrik Cajnerud är tillförordnad näringslivschef.
Telefon 0470-410 00
E-post info@vaxjo.se

Arbetar med översiktlig och regional planering, större utvecklingsprojekt, mark- och exploateringsfrågor, samt lokalsamordning.
Paul Herbertsson är planeringschef.
Telefon: 0470- 410 00
E-post: info@vaxjo.se

Samordnar kommunens arbete med trygghet, säkerhet och beredskap. Arbetar med intern säkerhet, informationssäkerhet, krisberedskap, civilt försvar och brottsförebyggande frågor. Samordnar även dataskyddsfrågorna och är koncernens dataskyddsombud.
Marcus Holmqvist är säkerhetschef.
Telefon: 0470-410 00
E-post: info@vaxjo.se

Ansvarar för upphandlings-och inköpsprocesser, centrala kommunövergripande upphandlingar samt för den inköpssamverkan som finns mellan kommunerna i Kronobergs län.
David Braic är upphandlingschef.
Telefon: 0470-410 00
E-post: info@vaxjo.se

Ansvarar för utredning, utveckling, forskningssamverkan, omvärldsanalys, landsbygdsutveckling och digitalisering.
Anna Karlsson är utvecklingschef.
Telefon: 0470-410 00
E-post: info@vaxjo.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 januari 2020
Politik och demokrati