Protokoll, föredragningslista och kallelse - kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens sammanträden är öppna för allmänheten. Ärenden som gäller myndighetsutövning är dock inte offentliga och åhörare får lämna sammanträdet när dessa ska behandlas.

Kommunstyrelsens sammanträden inleds med allmänhetens frågestund. Frågestunden pågår i maximalt 20 minuter.

Protokollen finns tillgängliga tidigast tre dagar efter sammanträdet. Originalen förvaras på kommunkansliet.

De senaste två årens protokoll publiceras under rubriken Relaterade dokument längre ner på sidan. Vill du ta del av äldre protokoll kontakta kommunkansliet på telefon 0470-439 17 eller via e-post kommunstyrelsen@vaxjo.se.

Kallelsen till nästa sammanträde hittar du under rubriken Relaterade dokument längre ner på sidan cirka fem dagar före sammanträdet.

Dagordning vid kommunstyrelsens sammanträde den 10 september 2019

 1. Justering av protokoll
 2. Information om Dataskydd (GDPR) - uppdatering
 3. Information från ledamöter och ersättare samt från kommunledningsförvaltningen
 4. Information från Växjö Kommunföretag AB
 5. Redovisning av protokoll 2019
 6. Redovisning av delegeringsbeslut 2019
 7. Anmälan av arbetsutskottets beslut rörande yttrande över Länsstyrelsens beslut om att bilda det nya naturreservatet Sjösåsa näs samt ändra och utöka det befintliga naturreservatet Sjösås äng (Braås)
 8. Anmälan av arbetsutskottets beslut rörande Yttrande över Regeringskansliets remiss angående analyser och utvärderingar för effektiv styrning (SOU 2018:79)
 9. Yttrande över Regeringskansliets remiss av SOU 2019:11 Biojet för flyget
 10. Överenskommelse med Linnéuniversitetet om Viable cities
 11. Uppföljning av Växjö kommuns landsbygdsprogram
 12. Redovisning av Uppdrag om förstärkt stöd för bättre krisberedskap på mindre tätorter
 13. Ombyggnation av Klosterbron
 14. Ansökan om investeringsbidrag från Gemla hembygdsförening
 15. Digitaliseringsstrategi
 16. Utmanarrätt Sodexo
 17. Skrivelse om rökförbud på badplatser - Thomas Thornell (S) och Arijeta Reci (S)
 18. Skrivelse om att förebygga spelproblem på arbetsplatsen - Elisabet Flennemo (V)
  och Maria Garmer (V)
 19. Skrivelse om att utveckla samordnade varutransporter i centrum - Cheryl Jones Fur
  (MP)
 20. Medborgarförslag om att alla beslut alltid ska ta hänsyn till klimat och miljö
 21. Medborgarförslag rörande lokalisering av Växjö kommuns simhall
 22. Medborgarförslag om att förbereda och utveckla lokalsamhället hållbart genom att
  påbörja självförsörjande och självhushållande initiativ
 23. Medborgarförslag om biologisk mångfald och livsmedelsförsörjning
 24. Medborgarförslag om uppdatering av simhallens program och möjliga
  parallelluppdrag
 25. Motion om HBTQ-certifiering av biblioteken i Växjö kommun - Maria Garmer (V)
  och Björn Kleinhenz (V)
 26. Övrigt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 september 2019
Politik och demokrati